Home >>2019 06 issue list
XI Linjie1,2,WANG Chenyu1,2,YAN Lulu1,2,YANG Junwei1,2,ZHANG Jing1,2,ZOU Zhirong1,2,PAN Tonghua1,2

2019 06 [7-11][Abstract](119)
YU Chen1,YUAN Zhenzhen2,SHA Aihua1,WAN Zhengjie2

2019 06 [12-17][Abstract](112)
ZHANG Lipeng,YU Deshui,TENG Yanjiao,CHEN Chengbin,SONG Wenqin

2019 06 [18-27][Abstract](80)
LIU Zengzhao1,HAO Mingde1,2,NIU Yuhua3,WANG Chenguang4

2019 06 [28-33][Abstract](230)
LIAO Guanglian,LI Xishi,CHEN Lu,HUANG Chunhui,ZHONG Min,XU Xiaobiao

2019 06 [34-42][Abstract](257)[pdf 965KB](81)
LI Ruifang,ZENG Jijuan,WANG Yali,ZHU Qiang

2019 06 [42-48][Abstract](403)
LU Ronghai1,WANG Bo2,WU Yongmei1,LIN Lijin3,XIANG Juan1,PAN Shaokun1

2019 06 [49-53][Abstract](77)
WANG Jing,MA Tengzhai,QIU Jiajun,ZHAO baihui,YAN Xingfu

2019 06 [59-64][Abstract](190)
ZHOU Zengchan1,2,ZHAO Jing1,2,LI Xiugang1,2,BU Yunlong1,2,ZHANG Jiangfeng1,2,LAN Libo1,2

2019 06 [69-76][Abstract](66)
LU Yingqi,YANG Lijuan,SHI Jiwei,ZHANG Yueqi,ZHANG Tianshi,XIONG Xiaonan

2019 06 [77-82][Abstract](69)
HAN Shuang,MA Li,PEI Dongli

2019 06 [83-88][Abstract](69)
XIE Zhongli1,2,LI Dan1,YU Xiangjun1,CHEN Yuanshu1,GU Xu1,HE Chengzhong2

2019 06 [96-101][Abstract](68)
HAN Haozhang,ZHANG Lihua,WANG Xiaoli,LI Suhua,WANG Fang,ZHANG Ying

2019 06 [96-101][Abstract](84)
ZHANG Jun,WANG Tianyi

2019 06 [101-107][Abstract](94)[pdf 1092KB](62)
WEI Yajuan,WANG Ji,DANG Xiaohong,WANG Ruidong,TONG Xufang

2019 06 [116-120][Abstract](67)
GONG Fang′e1,2,HU Yunqing1,2,WANG Hai1,2,ZHANG Yali1,2,ZHOU Pengfei1,2

2019 06 [124-128][Abstract](76)
MA Zeyu,WU Fenghua,HE Zhiping,ZHU Zhiyu,LI Tiantian,LIU Xingquan

2019 06 [129-135][Abstract](85)[pdf 767KB](57)
BAO Rui,LIU Junpin,YUAN Yuan,YU Yang,QUAN Xueli,WU Songquan

2019 06 [141-146][Abstract](63)
XUE Zhixiang1,ZENG Feng2,CAO Xiuming1,CAI Yangxing1,TONG Jinhua1,LIN Zhanxi1

2019 06 [147-150][Abstract](70)
GAO Xiuhong,HAO Wei,LI Min

2019 06 [151-156][Abstract](117)
DONG Jiawen1,2,CHEN Shuliang2,XIAO Jing2,WANG Dianfa2

2019 06 [156-162][Abstract](156)
YAN Qingxiang1,2,SUN Peng1,2,DU Tongtong1,2,LI Chaoqin1,2,ZHONG Qiongmei1,2,DAI Hang1,2

2019 06 [163-169][Abstract](63)
YANG Huimiao,MAO Qingyun,LIU Lanying

2019 06 [170-174][Abstract](76)
HE Xuewen1,ZHANG Yonghui1,2,ZHU Wenfan1,LIU Junhua1

2019 06 [179-186][Abstract](78)

2019 06 [201-204][Abstract](76)

2019 06 [205-207][Abstract](123)
GUO Jie,WANG Jiong,LIU Xiaokui,DU Shipu

2019 06 [208-210][Abstract](94)[pdf 336KB](69)