Home >>2017 06 issue list
ZHANG Mingyun1,LIU Mingchi2,3,ZHANG Yanping1,JI Yanhai3,ZHAO Mengliang2,WU Zhanhui3

2017 06 [8-13][Abstract](254)
QIAN Pingxian1,LU Dan1,MING Meng1,2,WU Yueyan1,YU Chao1,MA Limeng1

2017 06 [19-25][Abstract](185)[pdf 869KB](196)
PEI Shuai1,YAN Meiling1,2,DONG Yewen1,WANG Zhenping1

2017 06 [25-30][Abstract](228)[pdf 731KB](160)
CUI Meixiang1,MA Xingxing2,LIU Guiqiao1,LIU Ziying1,TIAN Ziwu1,XUE Jinjun1,2

2017 06 [31-35][Abstract](210)[pdf 613KB](197)
WANG Xiumei,ZHANG Yun,QIN Jingyi,MA Yumei

2017 06 [35-39][Abstract](189)[pdf 568KB](180)
FENG Yifeng1,WEI Weihong2,WANG Yan3,WU Cuiyun1,XIONG Renci1

2017 06 [40-43][Abstract](146)[pdf 498KB](166)
LOU Xiyan1,LIU Dongmei2,PEI Dongli2,LI Jianmin2

2017 06 [43-46][Abstract](256)[pdf 481KB](169)
WANG Yawei1,DENG Fengchan1,LIU Zhande1,YAO Chunchao1,ZHANG Xin2

2017 06 [47-51][Abstract](180)[pdf 555KB](232)
Regulation Effect of Silicon on Facility Thick-skinned  Melon(Cucumis melo L.) Under Low Light Stress

2017 06 [52-55][Abstract](333)[pdf 461KB](185)
LI Zijuan,HUANG Wen,ZHANG Lixia,YING Fangqing,HU Jing′ang,LIU Zongli

2017 06 [56-57][Abstract](197)[pdf 256KB](191)

2017 06 [58-59][Abstract](181)[pdf 273KB](168)
ZHANG Lihua,HAN Haozhang,WANG Xiaoli,LIU Yu,LI Suhua

2017 06 [65-69][Abstract](308)[pdf 622KB](220)
SU Fubao1,SU Bin2,MA Chaozhong2,FENG Lixin1,LI Rongzhen1,LI Jianxing1

2017 06 [74-77][Abstract](286)[pdf 503KB](187)
HUANG Chengling1,2,LIU Guangchao2,ZHAO Xiaoli1

2017 06 [77-80][Abstract](253)[pdf 505KB](217)
SI Qianqian1,ZANG Dekui1,LIU Dan2,CHU Zelong3

2017 06 [91-95][Abstract](182)[pdf 607KB](191)
ZHANG Jingwei1,ZHANG Yingjie1,SUN Jixia1,GUO Wenjiao1,CHU Meijing1,2,LIU Xueqing1

2017 06 [95-98][Abstract](341)[pdf 474KB](197)
LIU Yuxia1,YANG Jiaxin1,DUAN Meihong1,LI Qingwei1,ZHANG Yongping2,BI Yuying2

2017 06 [99-102][Abstract](253)[pdf 557KB](225)
ZHANG Lipeng,JIA Shuhang,XU Zhongkai,ZHU Zhefan,LUO Si,CHEN Chengbin

2017 06 [103-107][Abstract](293)[pdf 602KB](192)
WEI Xiaowei,NING Siqi,YANG Bin,ZHANG Xin,XU Hongwei,ZHOU Xiaofu

2017 06 [108-112][Abstract](238)[pdf 710KB](203)
HUANG Junxuan,LIU Yanjun,YANG Jinghui,LI Jianke,LI Diao

2017 06 [113-116][Abstract](313)[pdf 514KB](202)
FAN Lili1,LIU Wei1,GUO Shouyu2,HAN Liufu1

2017 06 [117-122][Abstract](517)[pdf 766KB](227)
ZHENG Xiqing,GUO Zhenhua,DI Na,LI Xuhong,WANG Jing

2017 06 [122-126][Abstract](342)[pdf 643KB](177)
DANG Yuejia1,BAI Lingling1,ZHANG Yanju1,ZHOU Yingying2,CHEN Zhengyu1,LIU Xingfeng1

2017 06 [130-134][Abstract](283)[pdf 625KB](196)
HE Zemin,LIU Fang

2017 06 [135-137][Abstract](180)[pdf 371KB](192)
LIU Hongkun

2017 06 [137-139][Abstract](7)[pdf 375KB](12)
WANG Zhong1,GAO Yu1,GAO Hongfu2,HE Xianshu3,LI Jinlian2,WU Dongmei2

2017 06 [140-143][Abstract](351)[pdf 419KB](189)
LYU Junmei,WANG Shihua,LAN Yuqian

2017 06 [144-145][Abstract](214)[pdf 465KB](208)
WANG Jing,LI Jing,ZHANG Xin,JIA Lingyun,LIU Pengpeng,LU Jincai

2017 06 [152-155][Abstract](10)[pdf 463KB](14)
FU Jin′e1,LI Yingjing2,WEI Shugen1,PAN Limei1,HU Fengyun1,TONG Tingting1

2017 06 [156-161][Abstract](167)[pdf 804KB](203)
SHI Xiaoqiang,LIU Yanbo,YANG Jinlan,SONG Xiaonan,BIE Zhiwei,HAN Li

2017 06 [161-163][Abstract](162)[pdf 357KB](169)
HUANG Xianfei1,ZHANG Ximin2,AO Guofu3,QIN Fanxin1,ZHANG Zhenming4

2017 06 [164-171][Abstract](223)[pdf 951KB](171)
YAO Junqing1,2,3,4,HOU Jianwei1,2,3,4,SUO Quanyi5,DUAN Yu1,2,3,4,ZHANG Jun1,2,3,4,JING Yupeng1,2,3,4

2017 06 [171-176][Abstract](324)[pdf 731KB](216)
WEN Jian1,GUO Yuefeng1,YAO Yunfeng1,QI Wei1,2,WANG Jianran2

2017 06 [177-180][Abstract](199)[pdf 462KB](176)
ZHANG Yunlan,TAN Xiaohua,DENG Meiming

2017 06 [181-185][Abstract](286)[pdf 690KB](204)
LIU Xiaoguang,XU Zhaohe,PENG Yanfang,LI Jie

2017 06 [185-189][Abstract](132)[pdf 693KB](202)
XIE Yong1,FAN Zhiping2,SHI Jia1,LI Gangfeng1,ZHU Miao1

2017 06 [190-195][Abstract](245)[pdf 765KB](211)
ZHOU Feng1,2

2017 06 [195-198][Abstract](302)[pdf 567KB](194)
SHAN Fubin1,2,ZHOU Jing1,LI Xin2

2017 06 [199-204][Abstract](235)[pdf 900KB](194)

2017 06 [204-207][Abstract](417)[pdf 577KB](208)
LUO Zhenxing,LUO Xinkai,JIA Zhimin,WANG Zhiyuan

2017 06 [208-210][Abstract](209)[pdf 399KB](196)